เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET 2559 โดย ครูอนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร ตัด ช๊อย หา ข้อถูก กับ อนว.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ข้อ … ถ้า a=-5 และ b=8 แล้ว …


Last update: March 7th, 2020