เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET 2560 โดย ครูอนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร ตัด ช๊อย หา ข้อถูก กับ อนว.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ข้อที่ … นิพจน์ sqrt(25 * sqrt(625 * x^6 * y^4)) เท่ากับข้อใด

พาร์ทแรก แบบตัดช๊อยส์

พาร์ทสอง แบบทำเต็ม

ข้อที่ … ถ้า a=1+sqrt(5) แล้ว (a^(5/3)-a^(-1/3))/(a^(2/3)+a^-1/3) มีค่าเท่าใด


Last update: March 6th, 2020