เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ปี 2562 โดย ครูอนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร ตัด ช๊อย หา ข้อถูก กับ อนว.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ข้อ 10 - เซ็ต - ตัดช๊อยส์ - A ⋃ (B - C)

ข้อ 14 - อนุกรม

ข้อ 18 - กราฟ ฟังก์ชั่น พาราโบลา parabola

ข้อ 19 - กราฟ

ข้อ 20 - หาค่า m และ n

ข้อ 21 - อสมการ

ข้อ 23 - ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 100 ลิตร ต้องการตักน้ำออกจากถัง …

ทำแบบตัดช๊อยส์

ทำแบบเต็ม

ข้อ 36 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซ็ต


สามารถติดตามได้ที่ [email protected]


Last update: March 7th, 2020